Veprat penale kundër integritetit seksual të femijëve

Përshkrimi

  • Dhunimi-provat, analiza-besueshmëria e tyre, lajthimi faktik lidhur me moshën e viktimës;
  • Sulmi seksual -kriteret për dhënien e pëlqimit nga ana e viktimës;
  • Trafikimi me njerëz, kontrabandimi me migrant, kur viktimë janë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Njohin elementet e figurës së veprave penale kundër integritetit seksual, trafikimit me njerëz dhe kontrabandimit me migrant kur viktimat janë fëmijët;
  • Zhvillojnë shkathtësitë për hetimin dhe trajtimi në Prokurori dhe Gjykatë të këtyre rasteve;
  • Bëjnë analizimin e provave, besueshmërinë dhe vërtetimin e fakteve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Kujtim Munishi

  • 13 Qershor