Parashtresat dhe dërgimi i shkresave

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: Procedura Kontestimore - pjesa e parë

Përshkrimi

Në këtë sesion është trajtuar komunikimi i palëve me gjykatën përmes parashtresave. Parashtresat përfaqëson njërën prej formave të komunikimit të palëve me gjykatën, por të cilat gjithsesi i nënshtrohen disa rregullave formale për formën dhe përmbajtjen, por njëkohësisht ekzistojnë edhe detyrime të gjykatës që të kujdeset nëse parashtresat janë sa i përket formës dhe përmbajtjes në harmoni me ligjin. Në këtë sesion një hapësirë e rëndësishëm i kushtohet veprimeve të gjykatës nëse palët dështojnë që parashtresa e tyre të jetë sipas formës dhe përmbajtjes së kërkuara. Përveç kësaj është trajtuara edhe dërgimi i shkresave, po ashtu çështje me rendësi për shkak të specifikave që ekzistojnë për mënyrën e dërgimit të shkresave dhe për mënyrë e pranimit për tu konsideruara të rregullta.

Objektivat

·         Vlerësojn nëse parashtresat janë të rregullta në kuptimin formal dhe përmbajtësore;

·         Ndërmarrin veprime për kthimin e parashtresë në plotësim-korrigjim;

·         Vendosin nëse palët dështojnë të plotësojnë-korrigjoj parashtresë;

·         Vlerësojnë nëse dërgimi dhe pranimi i shkresave është bërë në mënyrë të rregullt, dhe

·         Ndërmarrin veprime ligjore për dorëzimin e shkresave në mënyrë të rregullt.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fejzullah Rexhepi

  • 26 Maj