Mjetet, objekti dhe zbatimi i përmbarimit

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: Procedura Përmbarimore

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni trajnues në fokus të veçantë do të jetë praktika gjyqësore lidhur me përmbarimin ne sendet e luajtshme, si ne rastet kur duhet te kryhet përmbarimi lidhur me pengun gjyqësor po ashtu edhe pengun kontraktual, si dhe përmbarimi ne sendet e paluajtshme.

Objektivat

  • Identifikojnë se cilat sende janë të përjashtuara nga përmbarimi;
  • Bëjnë dallimet në mes të pengut gjyqësor dhe pengut të kontraktuar;
  • Zbatojnë procedurën e shitjes  lidhur me sendet e luajtshme dhe të paluajtshme.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Shala

  • 05 Qershor