Dhuna dhe kanosja

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e përgjithshme

Përshkrimi

Ky sesion trajnimi përmban shpjegime lidhur me atë Disa legjislacione penale të shteteve të huaja, me dispozita të posaçme parashohin përjashtimin e ndëshkueshmërisë të personit i cili e kryen veprën penale nën ndikimin e dhunës dhe kanosjes siç është p.sh. Kodi Penal i Sllovenisë dhe i Kroacisë. Dispozita të këtilla nuk gjenden në Kodin tonë penal.

Objektivat

·         Analizojnë detajet dhe llojet e dhunës;

·         Kuptojnë rëndësinë penalo juridike të kanosjes.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Blerim Isufaj

  • 05 Qershor