Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e përgjithshme

Përshkrimi

Në këtë sesion trajnues do të trajtohen bashkëpunimi në kryerën e veprës penale, kushtet dhe karakteristikat për ekzistimin e tij, fazat e kryerjes si dhe natyra juridike e bashkëpunimit. Gjithashtu pjesëmarrësit do të kenë mundësi që përmes rastit praktik të arrijnë objektivat e përcaktuara për këtë sesion trajnues.

 

Objektivat

-          Avancojnë njohurit lidhur me strukturën ligjore, përkatësisht depozitat ligjore nga KPK;

-          Zbatojnë drejt dispozitat ligjore, përkitazi me institutin përkatës;

-          Freskojnë njohurit të cilat i kanë arritur deri në këtë fazë të arritjes individuale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hashim Çollaku

  • 05 Qershor