Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre

Përshkrimi

  • Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror;
  • Adoptimi, Amësia dhe atësia;
  • Mënyrat dhe metodat e komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurë gjyqësore;
  • Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në procedurën e kundërshtimit dhe vërtetimit të atësisë apo amësisë dhe parimi i interesit më të lartë të fëmijës;
  • Risitë dhe zbatimi në praktikë i dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Identifikojnë sfidat për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Familjen i Kosovës, të cilat ndërlidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror dhe në rastet e ndryshimit të statusit të tyre;
  • Identifikojnë praktikat jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta;
  • Adresojnë i sfidat përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Restaurant Pylli i Arinjëve

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 05-06 Shtator