Program i Specializuar i Trajnimit Krimi i organizuar – Sesioni III

Përshkrimi

  • Konfiskimi i pasurisë së fituar me anë të veprës penale;
  • Sanksionet penale kundër kryerësve të veprave penale të krimit të organizuar;
  • Lidhjet ndërmjet krimit të organizuar dhe terrorizmit.
  • Strategjia kombëtare kundër krimit të organizuar në Kosovë.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të:

  • Përkufizojë krimin e organizuar dhe ndërlidhjen e tij me, terrorizmin, shpërlarjen e parave dhe korrupsionin;
  • Shpjegojë dhe të dallojë format e krimit të organizuar;
  • Demonstrojë përvetësimin e teknikave të veçanta hetimore, përkatësisht strategjive hetimore, sekuestrimin e produkteve të krimit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar;
  • Zbatojë ligjin lidhur me konfiskimin dhe sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të krimit të organizuar.
  • Përmirësoj qasjen në ekip për luftimin e krimit të organizuar

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel International Prishtina

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Richard Gould

Pedro Gomes Pereira

  • 07-08 Shtator