Trajnim për praktikën gjyqësore në çështjet nga Procedura Kontestimore

Përshkrimi

 • Parimet e procedurës kontestimore;
 • Kompetenca dhe llojet e saj;
 • Shqyrtimi paraprak i padisë dhe përgjegja në padi;
 • Arsyet për përjashtimin e gjyqtarit;
 • Seanca përgatitore dhe kryesore;
 • Përfundimi i procedurës me vendim të gjykatës;
 • Llojet e aktgjykimeve sipas LPK-së;
 • Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme të goditjes;
 • Mjetet provuese dhe marrja e provës;
 • Dëshmitarwt, ekspertet dhe palët;
 • Ndërprerja dhe pushimi i procedurës kontestimore;
 • Procedurat e posaçme kontestimore.

Objektivat

 • Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të ligjit për Procedurën Kontestimore të Kosovës;
 • Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta;
 • Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Kujtim Pasuli

 • 12-13 Shtator