Masat dhe dënimet që shqiptohen ndaj të miturve

Përshkrimi

  • Masat e diverzitetit;
  • Masat edukuese (qortimi gjyqesor, mbikeqyrja e shtuar masat institucionale);
  • Shqiptimi i masave ndaj të miturit me çrregullime mendore –ekspertiza;
  • Dënimet;
  • Aktvendimet dhe Aktgjykimet.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Vlerësojnë drejtë kushtet për shqiptimin e masave si dhe të dënimeve;
  • Zbatojnë drejtë masat si dhe dënimet e parapara me KDM;
  • Përcaktojnë llojin e masave dhe dënimeve që shqiptohen ndaj të miturit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hashim Çollaku

Ramadan Gashi

  • 14 Shtator