Kryesit e mitur me çrregullime mendore dhe përdorues të substancave narkotike

Përshkrimi

  • Korniza ligjore, institucionet;
  • Masat e trajtimit në liri dhe me ndalim-korniza ligjore, institucionet;
  • Paraburgimi për të miturit të kësaj kategorie.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Njohin specifikat e procedurës kur kryes janë të miturit me çrregullime mendore;
  • Saktësojnë se cila procedure duhet e zbatohet për ketë kategori te këtyre kryerësve te veprave penale;
  • Interpretojnë drejte dispozitat ligjore te cilat zbatohen për këto kategori

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramadan Gashi

  • 21 Shtator