Kripto Asetet dhe përdorimi i tyre për veprën e Pastrimit të Parave

Përshkrimi

 • Elementet e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit (veprat e veçanta, me veprat bazë, me veprat bazë që në tërësi apo pjesërisht ndodhin jashtë vendit, etj.);
 • Aktivitetet e hetimit penal (grumbullimi i provave, inteligjenca financiare dhe e natyrave tjera, sigurimi/ ngjirja e aseteve, etj.);
 • Asistenca e ndërsjellë juridike formale dhe jo-formale (burimet, qasja, formulimi i kërkesave për ANJ, bazat për kërkimin e asistencës, etj.);
 • Përdorimi i provave rrethanore (kuptimi i dokumentacionit financiar, nxjerrja e konkluzioneve në bazë të prezantimit të shtigjeve, etj.);
 • Pronësia përfituese;
 • Aspekte të gjykimit (standardi i provave, prezantimi i provave, barra e të provuarit, provat indirekte, etj.);
 • Ngrirja dhe konfiskimi i aseteve.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Avancojnë njohuritë rreth shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit (veprat e veçanta, me veprat bazë, me veprat bazë që në tërësi apo pjesërisht ndodhin jashtë vendit, etj.);
 • Njohin aktivitet e hetimit;
 • Kuptojnë saktë dokumentet financiare si dhe standrdet e provave, barrën e të provuarit si dhe
 • Zbatojnë drejtë hetimet, ngrirjen dhe konfiskimin e aseteve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Garden

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Richard Strike

Andrew Tennant

 • 03-04 Tetor