Kontrata për ndërtimin

Përshkrimi

 • Aspektet e përgjithshme të Kontratës për ndërtim në Kosovë dhe në vendet e tjera;
 • Efektet juridike të Kontratës për Ndërtimit;
 • Përgjegjësia civile-juridike në Kontratën e ndërtimit;
 • Shuarja e Kontratës për ndërtimin dhe Përgjegjësia për të metat në punime
 • Kontrata Publike e Ndërtimit;
 • Praktika gjyqësore në kontestet që rrjedhin nga kontrata për ndërtim.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Interpretojnë në mënyrë të drejtë kontratën për ndërtim, përmbajtjen e saj, veçoritë e kontratës për ndërtim, të drejtat dhe detyrimet e palëve, përgjegjësitë civile-juridike të palëve në këtë raport kontraktues;
 • Identifikojnë termat e përdorura, si dhe dokumentet përcjellëse të natyrës administrative apo të natyrës teknike profesionale;
 • Njohin praktikat e mira gjyqësore;
 • Vlerësojnë dhe zbërthejnë në mënyrë profesionale të gjitha faktet që kanë rëndësi vendimtare në kontestet me kontrata të ndërtimit, si parakushte për marrjen e vendime të drejta dhe të ligjshme si dhe
 • Aplikojnë në mënyrë profesionale legjislacionin, aktet nënligjore dhe aktet e tjera nga fusha e ndërtimtarisë, që janë të aplikueshme në gjykimin e kontesteve të kësaj natyre.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Mahir Tutuli

 • 03-04 Tetor