Marrja në pyetje e viktimës së mitur

Përshkrimi

  • Intervistimi i viktimës së mitur në prokurori;
  • Mundësia hetuese e veçantë-ndryshimet me Kodin e Ri të KPP-së;
  • Palët procedurale, sfidat në praktikë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Njohin të drejtat e viktimës kur merret në pyetje viktima e mitur,
  • Demonstrojnë teknikat dhe taktikat e marrjes në pyetje viktimave të mitura,
  • Saktësojnë drejtë dispozitat ligjore të cilat zbatohen për këto raste,

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Kujtim Munishi

  • 21 Nëntor