Pasurimi pa bazë

Përshkrimi

 • Pasurimi i subjektit;
 • Varfërimi i subjektit tjetër;
 • Lidhja kauzale ndërmjet pasurimit dhe varfërimit;
 • Pasurimi duhet të jetë pa bazë juridike;
 • Pagimi pa pasur borxh;
 • Pagimi duke pasur parasysh bazën që nuk është realizuar;
 • Pagimi sipas bazës që më vonë ka dështuar;
 • Pasurimi pa bazë me veprimin e subjektit të pasuruar;
 • Pasurimi pa bazë me veprimin e personit të tretë ose nga efekti i fuqisë madhore si dhe
 • Afati për paraqitjen e padisë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Identifikojnë kushtet që duhet të plotësohen për pasurim të pabazë;
 • Identifikojnë cilat janë rastet e pasurimit të pabazë;
 • Përcaktojnë afatin e parashkrimit të kërkesës.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Kujtim Pasuli

Arsim Hamzaj

 • 21 Nëntor