E drejta për një proces të rregullt gjyqësor-KEDNJ dhe praktika gjyqësore-Aspekti penalo juridik

Përshkrimi

 • Zbatimi i nenit 6 të KEDNJ-së në aspektin penal;
 • E drejta për gjykim të drejtë në procedurat penale ( kuadri i të drejtës në gjykim të drejtë dhe parimet konventore;
 • Barazia e palëve në procedurë, kohëzgjatja e procedurës penale , e drejta në mbrojtje, prezumimi i pafajësisë,
 • Parimi “Ne BIS IN IDEM” dhe përjashtimet nga ky parim;
 • Praktika e GJEDNJ në aspekt të shkeljeve të KEDNJ kundër shteteve nacionale – trajtimi rasteve në të cilat GJEDNJ ka verifikua shkelje të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në rastet penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë nocionet dhe kategoritë që përmban neni 6 i KEDNJ;
 • Zbërthejnë të drejtën për gjykim të drejtë në procedurat penale ( kuadri i të drejtës në gjykim të drejtë dhe parimet konventore );
 • Njohin parimet e barazisë së palëve në procedurë, kohëzgjatjen e procedurës penale, të drejtën në mbrojtje, prezumimin e pafajësisë;
 • Zbërthejnë parimin “NE BIS IN IDEM” dhe përjashtimet nga ky parim;
 • Përdorin drejtë praktikën e GJEDNJ në rastet në të cilat GJEDNJ ka verifikua dhe konstatua shkelje të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në rastet penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel International Prishtina

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Skender Çoçaj

Islam Sllamniku

 • 22 Nëntor