Praktika aktuale e Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave-ankesave në lëmin penale

Përshkrimi

  • Procedura e lejueshmërisë së kërkesave të natyrës penalo juridike;
  • Veçoritë e praktikës aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmine penale;
  • Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me Gjykatën Supreme dhe gjykatat e rregullta në nivel ndërkombëtarë, rajonal dhe në Republikën e Kosovës;
  • Kontrolli incidental i kushtetutshmërisë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Zbërthejnë procedurën e lejueshmërisë së kërkesave të natyrës penalo-juridike
  • Njohin veçoritë e praktikës aktuale të Gjykatës Kushtetuese sipas kërkesave në lëmin penale;
  • Njohin raportin e Gjykatës Kushtetuese me Gjykatën Supreme dhe me gjykatat e rregullta.
  • Mësojnë dhe zbatojnë institutin e kontrollit incidental të kushtetutshmërisë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agim Maliqi

Islam Sllamniku

  • 23 Nëntor