Qasja dhe përdorimi i rregullte i Sistemit Qendror të Evidencës Penale në Kosovë

Përshkrimi

 • Hyrje në objektivin, historinë dhe organizimin e Regjistrave të Evidencës Penale, me fokus të veçantë në:
 • Dokumentet e vendosjes së standardeve nga Këshilli i Evropës për rehabilitimin dhe evidencën penale, me fokus të veçantë në:
 • Korniza Politike për rehabilitimin /shlyerjen, amnistinë dhe faljen, me fokus në:
 • Korniza Drejtuese / Politika e Legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, me fokus në:
 • Çka është Sistemi Qendror i Evidencës Penale, me fokus në:
 • Mbrojtja ligjore ndërkombëtare dhe njohja e vendimeve të huaja, me fokus në:
 • Sistemi SQEPK - Rregullorja e KGJK-së dhe parimet kryesore
 • Sistemi SQEPK i Kosovës, organizimi dhe funksionimi i tij, me fokus në:
 • Trajnimi praktik mbi sistemin SQEPK

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Njohin SQEPK-së dhe llojin e të dhënave që ky sistem përmban;
 • Përdorin në mënyrë të pavarur SQEPK-në për të identifikuar dhe përdorur të dhëna relevante për qëllimet e procedurës penale.
 • Referojnë në shënimet e regjistrit të evidencës penale;
 • Menaxhojnë regjistrave e evidencës penale, si dhe të ndryshimit të teknologjisë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Skender Çoçaj

 • 29-30 Nëntor