Përmbledhje e specifikave të industrisë së TIK-ut licencimit dhe të drejtave të pronësisë

Përshkrimi

 • Baza e TI dhe e drejta elektronike komerciale;
 • Teknologjia e informacionit dhe komunikacionit;
 • Sfidat ligjore dhe etike që paraqet TIK;
 • Rregullimi i TIK;
 • Ushtrime;
 • Komerci elektronik;
 • Transaksionet elektronike;
 • Mbrojtja e të dhënave personale;
 • Dallimi mes Privatësisë dhe të Dhënave;
 • Rregullimi i Mbrojtjes së të Dhënave;
 • Analiza e Ligjeve Relevante;
 • Sfidat Ligjore;
 • Të drejtat e autorit online, sfidat ligjore, rregullimi online, domenet dhe licencimi i pronësisë intelektuale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Çmojnë më mirë vlerën që teknologjia krijon si dhe ndikimet e saj në fushën ligjore;
 • Krahasojnë teoritë e ndryshme dhe praktikat e mira që lidhen me ICT Law;
 • Interpretojnë legjislacionet, politikat dhe praktikat e mira rajonale dhe globale nga shtete apo organizata të ndryshme dhe të mund ti përdorin këto njohuri sa më mirë për të zgjidhur rastet në Kosovë;
 • Identifikojë akteret përgjegjës dhe institucionet globale që mund të ndihmojnë në hetimin dhe identifikimin e aktereve përgjegjës;
 • Njohin problematikat specifike në TIK si: përgjegjësia ligjore; pronësia; licencimi, privatësia etj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Atdhe Lila