Lajthimi

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e përgjithshme

Përshkrimi

Përmes këtij sesioni gjyqtarët pjesëmarrës do të përfitojnë nga lajthimi në fakte dhe në objekte si dhe që ka të bëjë me person duke trajtuar në kuptimin e ngushtë dhe lidhje kauzale, lajthimin në kuptimin e gjerë, lajthimi në fakt i mënjanuar dhe i pa mënjanuar po ashtu me theks të veçantë do të përfitojnë lidhur me tentativën, rëndësinë kriminalo politike e fillimit të veprimit dhe shkaqet që e arsyetojnë ndëshkimin për tentativë.

Objektivat

·         Kuptojnë pakujdesinë,

·         Analizojnë lajthimin,

·         Njohin tentativën dhe format e saj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 20 Shtator