Bazat dhe kufiri i përgjegjësisë së personave juridik

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Përgjegjësia e personave juridik

Përshkrimi

Në këtë sesion do të trajtojmë Ligjin për përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale – Ligji Nr. 04/L-030, ligj ky në fuqi nga janari 2013. Në këtë ligj janë të parapara dënimet, sanksionet, procedura, kompetenca dhe shumë çështje tjera që rregullojnë përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale.

Objektivat

·         Njohin bazat dhe kufirin e përgjegjësisë së personave juridik;

·         Dënimet dhe sanksionet që mund të shqiptohen personave juridik sipas ligjit;

·         Zbatojnë drejtë procedurën për personat juridik sipas ligjit, kompetencën territoriale,

·         Njohin masat që mund të shqiptohen nga personave juridik.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Kreshnik Radoniqi

  • 26 Shtator