Konfiskimi sipas kompetencave të zgjeruara

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Roli i gjyqtarit në procedurën parapenale

Përshkrimi

Ligji mbi kompetencat e zgjeruar për konfiskim ka përcaktuar kriteret se si mundet që edhe pasi që rasti të kryhet –pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë mund të inicohet procedura për asete tjera që nuk janë përfshirë në aktgjykim por vetëm nëse plotësohen kushtet që do të renditen me poshtë dhe atë kumulativisht.

Objektivat

·         Thellojnë njohurit rreth mundësisë që edhe pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit pasuria e fituar me vepër penale mund të konfiskohet;

·         Identifikojnë  kushtet që kërkohen sipas kompetencave të zgjeruara.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

  • 25 Shtator