Masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit sipas Kodit të Procedurës Penale të Kosovës

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Masat e fshehta të hetimit dhe të vëzhgimit

Përshkrimi

Masat e teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë të përcaktuara në Kodin e procedurës penale të Kosovës, nga neni 84 deri në 100. Në këto dispozita, përcaktohen lloji i masave të fshehta, kushte ligjore për lëshimin e tyre, si dhe procedura që duhet ndiçur me rastin e aplikimit, zbatimit dhe monitorimit tyre. 

Objektivat

·         Identifikojnë dhe të njihen me masat e fshehta te hetimit dhe vëzhgimit sipas Kodit të Procedurës Penale;

·         Njihen me disa nga llojet e masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit;

·         Shqyrtojnë kushte dhe kriteret ligjore lidhur me lëshimin dhe zbatimin e këtyre masave në praktikë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Avni Mehmeti

  • 20 Shtator