Kompetencat e gjykatës dhe perjashtimi i gjyqtarëve

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Parimet, kompetencat dhe përjashtimi i gjyqtarit nga procedura penale

Përshkrimi

Kapitulli II, Kompetencat e gjykatave, (kompetenca lëndore dhe përbërja e gjykatave, kompetenca territoriale, bashkimi i procedurës, kalimi i kompetencës territoriale, pasojat e mungesës së kompetencës. Duke ditur definicionin e kompetencës  ë nënkupton, kompetencën si të drejtë detyrë dhe përgjegjësi, atëherë nga zbërthimi i këtyre nocioneve, e drejtë nënkupton të gjitha të drejtat që i ka subjekti në trajtimin e çështjes. Psh, roli i gjykatës si subjekt, dhe të drejtat që i posedon sipas ligjit. 

Objektivat

·         Dallojnë parimet procedurale të cilat vijnë në shprehje gjatë fazave të procedurës penale;

·         Njoftohen me infrastrukturën ligjore;

·         Zbatojnë drejtë ligjin e aplikueshëm;

·         Zbatojnë fazat e zhvillimit të procedurës penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hashim Çollaku

  • 25 Shtator