Procedura disiplinore ndaj prokurorëve

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

Prokurorët i nënshtrohen përgjegjësisë disiplinore për shkelje disiplinore në përputhje me procedurat e përcaktuara me Ligjin nr. 06/l - 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Jetish Maloku

  • 19 Shtator