Masat disiplinore

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

  • Vërejte jopublike me shkrim;
  • Vërejte publike me shkrim;
  • Zvogëlim i përkohshëm i pagës deri në pesëdhjetë përqind 50% për një periudhë deri në një (1) vit);
  • Transferim i përkohshëm ose i përhershëm në një prokurori tjetër të nivelit me të ultë, dhe
  • Propozimi për shkarkim.

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Jetish Maloku

  • 26 Shtator