Kallëzimin penal

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Kallëzimi penal

Përshkrimi

Në këtë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me kuptimin e kallëzimit penal, kush mund ta parashtrojë kallëzimin penal, si bëhet kallëzimi penal, forma dhe kriteret e një kallëzimi penal. Po ashtu në këtë prezantim do të bëhet edhe trajtimi i mbledhjes së infomacioneve para ushtrimit të kallëzimit penal dhe raporteve lidhur me kallëzimin penal. Për më tepër do të trajtohen shembuj konkret të kallëzimeve penale, do të diskutohet për mënyrën e mbledhje së informacioneve si dhe për shembuj të raportit plotësues dhe atij të veçantë. Të gjitha çështjet e trajtuara në kuadër të këtij prezantimi do tu mundësojë pjesëmarrësve që të jenë më profesional në punën e tyre praktike si prokurorë.

Objektivat

-          Vlerësojnë kuptimin e kallëzimit penal;

-          Njohin saktë si dhe nga kush mund të kallëzohet vepra penale dhe kryesi i saj;

-          Zbatojnë drejt formën dhe kriteret për paraqitjen e kallëzimit penal;

-          Njoftohen me formën se si bëhet mbledhja e informacioneve dhe raportit plotësues;

-          Aplikojnë të dhënat e raportit të veçantë;

-          Administrojnë rastet kur ushtrohet kallëzim penal ndaj personit të panjohur.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valdet Gashi

  • 19 Shtator