Procesverbalet, krijimi dhe mbajtja e procesverbaleve

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Procesverbalet

Përshkrimi

Gjatë prezantimit të kësaj teme do të paraqiten njohuri themelore për ndërmarrjen e veprimeve gjatë procedurës penale në mënyrë që të mësojnë se kush e shkruan procesverbalin, në cilin vend mund të kryhet veprimi, përkatësisht të shkruhet procesverbali, veprimet e zyrtarëve policor, prokurorit të shtetit dhe të gjykatësit lidhur me procesverbalet dhe mënyrën e shënimit të procesverbalit.

Objektivat

-          Përshkruajnë se si krijohen procesverbalet;

-          Shpjegojnë se si mbahen, si shkruhen dhe si ruhen ato;

-          Përshkruajnë se çfarë duhet të përmbajë një procesverbal;

-          Tregojnë se si shqyrtohet procesverbali dhe pse është i rëndësishëm;

-          Përshkruajnë të gjitha autorizimet e policisë si organ procedues;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ikramije Bojaxhiu

  • 21 Nëntor