Zgjerimi dhe pezullimi i hetimeve

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Fillimi i hetimit formal dhe procedura penale

Përshkrimi

Ky prezantim ka të bëj me: Metodat dhe teknika të cilat janë relevante për punën e përditshme në hetimet ne procedurën parparke të pjesëmarrësve të trajnimit.

Objektivat

·         Njoftohen me procedurën e pushimit të hetimeve të parapara në bazë Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale;

·         Kuptojnë arsyet dhe pasojat e pushimit të tetimit;

·         Interpretojnë drejtë dhe saktë dispozitat e ndryshuara pas hyrjes në fuqi të Kodeve;

Zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me procedurat hetimore

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Naim Abazi

  • 11 Tetor