Kuptimi dhe llojet e dëshmitarëve

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Dëshmitarët dhe të dëmtuarit

Përshkrimi

Në ketë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me të kuptuarit e dëshmitarëve dhe llojet e tyre, duke përfshirë të drejtat dhe detyrimet e tyre, marrjen në pyetje dhe deklaratave, përpilimin e procesverbalit mbi marrjen në pyetje dhe të deklaratës si dhe për papranueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit si provë në procedurën penale.

Objektivat

-          Shpjegojnë kuptimin e dëshmitarit,

-          Vlerësojnë të drejtat dhe detyrimet e dëshmitarit,

-          Zbatojnë mënyrën e marrjes në pyetje dhe deklaratës së dëshmitarit,

-          Përpilojnë procesverbalin për marrjen në pyetje dhe deklaratës së dëshmitarit,

-          Vlerësojnë papranueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit si provë në procedurën penale,

-          Bëjnë dallimin në mes dëshmitarëve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 20 Nëntor