Marrja në pyetje dhe e deklaratave të dëshmitarëve para ngritjes së aktakuzës

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Dëshmitarët dhe të dëmtuarit

Përshkrimi

Gjatë marrjes në pyetje apo të deklaratës nga dëshmitari është e domosdoshme që të respektohet maksimalisht personaliteti dhe dinjiteti i dëshmitarit pa marr parasysh rëndësinë e dëshmisë së dëshmitarit në atë çështje penale dhe pa marr parasysh pozitën e dëshmitarit në shoqëri, sepse në të kundërtën çdo sjellje tjetër do të konsiderohej diskriminim i dëshmitarëve dhe do të paraqiste një rrezik që dëshmia e dëshmitarit të shpallet si provë e papranueshme.

Objektivat

-          Shpjegojnë se si merren dhe ruhen provat,

-          Shpjegojnë se si përpilohet dhe dërgohet thirrja për dëshmitar,

-           Përshkruajnë  se si merren shënimet personale të dëshmitarit,

-           Shpjegojnë rendin e marrjes në pyetje të dëshmitarit,

-           Zbatojnë në praktikë dispozitat e KPPRK-së për dëshmitarët,

-           Përshkruajnë se si bëhet ballafaqimi i dëshmitarëve.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 21 Nëntor