EKSPERIMENTIMET MJEKOLIGJORE

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Ekspertiza dhe analizat

Përshkrimi

Me ligjin për Mjekësin Ligjore nr. 05/L-060, në fuqi nga vitit 2016, Instituti i Mjekësisë Ligjore emërtohet si organ qendror i administratës shtetërore, në vartësi të Ministrit të Drejtësisë, për kryerjen e ekzaminimeve mjeko ligjore, në tërë territorin e Kosovës;

Ekzaminimet mjekoligjore mund të kryhen nga zyrtari i Institutit për Mjekësi Ligjore, i cili ka të kryer specializimin e Mjekësisë Ligjore.

Ekzaminimet dhe ekspertizat mjekoligjore

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Armend Hamiti

  • 20 Nëntor