Parashkrimi

Parashkrimi

Përshkrimi

Ovo poglavlje se bavi djela koja se odnose na teška kršenja Medunarodnog Humanitarnog Prava koji nisu ukljuceni u zastarelost i druga pitanja instituta zastarelosti za druga krivicna djela propisana zakonom. Takode, na ovoj sednici c´e biti tretirani prekid zastarelosti zbog novog krivicnog djela i apsolutne zastarelosti krivicnog gonjenja.

Objektivat

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë veprat penale që nuk i nënshtrohen institutit të parashkrimit si dhe • Njohin fillimin dhe ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale te veprat penale që parashkruhen • Identifikojnë rastet e këtij lloji të parashkrimit si dhe • Njohin parashkrimin absolut të ndjekjes penale.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 14-15 Gusht