Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

Trajnimi praktik në prokurori - PTF VI

Përshkrimi

Trajnimi praktik zhvillohet në prokurori dhe realizohet nën mbikëqyrjen e mentorit (prokurorë), i cili është mbikëqyrës për zbatimin e programit praktikë trajnues dhe për vlerësimin e përformancës së përfituesit gjatë trajnimit.

Objektivat

Pas përfundimit të pjesës praktike të trajnimit fillestar, prokurorët e sapoemëruar do të jenë në gjendje që: - Familjarizohen me punën praktike në prokurori, - Përfitojnë përvojën reale praktike, - Zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, përfshirë dhe ato të karakterit interdisiplinar - Ngritin njohurit dhe shkathtësitë rreth zhvillimit të teknikave në gjykim.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 16-18 Gusht