E drejta e BE-së

E drejta e BE-së

Përshkrimi

Në këtë sesion do të analizojmë aspektet lidhur me natyrën e kompetencave të BE-së si dhe parimet themelore mbi bazën e të cilave edhe krijohet e drejta e Bashkimit Evropian. Ndarja e kompetencave në mes të BE-së nga njëra anë dhe Shteteve Anëtare në anën tjetër ka qenë dhe është një temë e cila gjithmonë ka ngritur debat dhe njëkohësisht ka involvuar edhe institucionet gjyqësore (sikur Gjykatën e Drejtësisë së BE-së gjithashtu edhe gjykatat nacionale) për të interpretuar vjen ndarëse në mes këtyre kompetencave.

Objektivat

Duke analizuar në detaje natyrën e kompetencave dhe parimet themelore të së drejtës së Bashkimit Evropian synohet që pjesëmarrësit përmes këtij sesioni të: - kuptojnë në mënyrë më të detajuar natyrën e kompetencave të BE-së; - kuptojnë dhe dallojnë kompetencat e ndryshme që ushtron Bashkimi Evropian dhe - kuptojnë parimet themelore të së drejtës së BE-së.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 14 Gusht