Administrimi i procedurës penale

Administrimi i procedurës penale

Përshkrimi

Në këtë prezantim pjesëmarrësit do të njoftohen për dërgimin e shkresave nga kapitulli XXVIII dhe dispozitat tjera nga kapitulli XXIX sipas KPPK-së.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zgjerojnë njohurit lidhur me mënyrën dhe llojet e dërgimit të shkresave sipas KPPK-së; - Avancojnë njohurit lidhur me ekzekutimin e vendimeve sipas KPPK-së; - Identifikojnë dispozitat tjera sipas KPPK-së.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 16 Tetor