Zbatimi i masave të fshehta hetimore

Zbatimi i masave të fshehta hetimore

Përshkrimi

- Masat e fshehta të hetimit dhe vëzhgimit; - Kushtet ligjore për lëshimin e këtyre masave; - Afatet ligjore për zbatimin e masave; - Kompetenca, procedura dhe arsyetimi në urdhërimin e këtyre masave

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Vlerësojnë kushtet për lëshimin e këtyre masave;  Zbatojnë kushtet ligjore për lëshimin e këtyre masave;  Respektojnë afatet kohore për lëshimin e këtyre masave;  Hartojnë urdhra për zbatim të këtyre masave.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 05 Shtator