Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve dhe pjesëtimi i saj

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve dhe pjesëtimi i saj

Përshkrimi

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve; - Vërtetimi i kontributit të bashkëshortëve; - Administrimi i pasurisë së përbashkët dhe bashkëpronësisë; - Pjesëtimi i pasurisë se përbashkët të bashkëshortëve

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Dallojnë këto forma të pronësisë;  Përkufizojnë të drejtat e pronarëve të përbashkët, veçmas të drejtën dhe mënyrën e pjesëtimit të pronësisë së përbashkët;  Vendosin drejtë në rast kontesti të këtyre formave të pronësisë.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 06 Shtator