Veprat Penale kundër detyrës zyrtare

Veprat Penale kundër detyrës zyrtare

Përshkrimi

- Hetimi efektiv i veprave penale kundër detyrës zyrtare; - Tejkalimi i kufijve të kompetencës përkatësisht autorizimeve zyrtare; - Mos kryerja e detyrës zyrtare; - Marrja dhe dhënia e ryshfetit

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: ¬ Vlerësojnë tejkalimin e kufijve të autorizimeve zyrtare; ¬ Analizojnë veprat penale kundër detyrës zyrtare; ¬ Zhvillojnë hetim efektiv.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 13 Shtator