Menaxhimi i Rasteve

Menaxhimi i Rasteve

Përshkrimi

- Menaxhimi të rasteve; - Parimet themelore të menaxhimit të rasteve; - Teknikat kryesore të menaxhimit të rasteve

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Avancojnë njohuritë në menaxhimin e rasteve;  Respektojnë parimet e menaxhimit të rasteve;  Demonstrojnë teknikat e menaxhimit të rasteve.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 12 Shtator