Nenit 6 i KEDNJ si dhe zbatimi i tij

Nenit 6 i KEDNJ si dhe zbatimi i tij

Përshkrimi

- Analiza e dispozitave të nenit 6 të KEDNJ; - Mbrojtjet procedurale sipas dispozitave të nenit 6 të KEDNJ; - E drejta e dëgjimit të drejtë dhe publik; - E drejta për t’u gjykuar pa vonesë të tepruar; - E drejta e të akuzuarit të pyesë ose të kërkojë të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe të marrë pjesë dhe të ekzaminojë dëshmitarët nën emrin e tij; - E drejta e të akuzuarit për të marrë ndihmën falas të një përkthyesi në qoftë se nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që përdoret në gjyq; - Pavarësia dhe paanshmëria e gjykatave në kontekst të nenit 6 të KEDNJ dhe praktikës së GJEDNJ; - Raste nga praktika gjyqësore e GJEDNJ lidhur me nenin 6 të KEDNJ.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Analizojnë dispozitat e nenit 6 të KEDNJ;  Zbatojnë praktikën gjyqësore të GJEDNJ lidhur me nenin 6 të KEDNJ.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 08 Shtator