Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni II

Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni II

Përshkrimi

- Faza e implementimit të kontratës; - Rreziqet indikativë të korrupsionit në fazat e prokurimit; - Skemat korruptive dhe problemet e ndërlidhura me mashtrim; - Planifikimi i hetimit dhe ndjekja

Objektivat

Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të:  Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit;  Kuptojnë dhe zbërthejnë dosjen e tenderit;  Vlerësojnë specifikacionet teknike dhe njoftimin indikativ;  Kuptojnë elementet për zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së çmimit;  Identifikojnë indikatorët e korrupsionit që lidhen me prokurimin publik;  Të hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 15-16 Shtator