Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

Përshkrimi

Parimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar; - Kriteret që merr për bazë gjykata në rastet e besimit të fëmijëve; - Parimet për përcaktimin e alimentacionit; - Roli aktiv që duhet të ketë gjykata ne këto çështje/konteste; - Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve në çështjet civile-procedura

Objektivat

- Pas përfundimit të këtij programi trajnues, përfituesit do të jenë në gjendje të: - Zbatojnë mbrojtje efikase dhe efektive të të drejtave të fëmijëve gjatë procedurës së shkurorëzimit; - Zbatojnë drejtë ligjin me rastin e besimit, ruajtjes dhe kujdesit të fëmijëve; - Vendosin për alimentacion duke respektuar drejtshmërinë

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 13-14 Tetor