Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në kontestet martesore – familjare

Përshkrimi

Parimet për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve sipas legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar;

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Prishtinë