Aktvendimi dhe arsyetimi ligjor (kundërvajtje)

Aktvendimi dhe arsyetimi ligjor (kundërvajtje)

Përshkrimi

Aktvendimi dhe arsyetimi ligjor; - Mënyrat e përpilimit të aktvendimit, me theks të veçantë në përpilimin e diapozitivit dhe të arsyetimit ligjor; - Koha dhe mënyrat e dorëzimit të rregullt të aktvendimit palëve në procedurë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Dallojnë provat e pranueshme nga ato të papranueshme në procedurën kundërvajtje;  Vlerësojnë drejtë provat;  Zbatojnë drejtë parimet lidhur me mënyrën dhe trajtimin e provave në procedurë

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 17 Tetor