Zgjidhja Alternative e Kontesteve

Zgjidhja Alternative e Kontesteve

Përshkrimi

Arbitrazhi - llojet dhe karakteristikat; - Ndërmjetësimi - arritja e marrëveshjes dhe përmbushja-ekzekutimi i saj; - Kompetencat e gjykatës për shqyrtimin e vlefshmërisë së marrëveshjes së arbitrazhit dhe kompetencat e gjykatave lidhur me ndërmjetësimin.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Zbatojnë zgjidhjet Alternative të Kontesteve (ZAK);  Dallojnë kompetencat e gjykatës lidhur me arbitrazhin dhe ndërmjetësimin;  Zbatojnë drejtë legjislacionin që rregullojnë këtë materie

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ardi Shita

Mahir Tutuli

  • 19 Tetor