Roli dhe detyrat e gjyqtarit porotë në procedurë gjyqësore

Roli dhe detyrat e gjyqtarit porotë në procedurë gjyqësore

Përshkrimi

Roli dhe detyrat e gjyqtarit porotë në procedurën për të mitur; - Roli dhe pozita e gjyqtarit porotë në procedurën për çështje familjare; - Etika e gjyqtarit porotë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Vlerësojnë rëndësinë dhe peshën e vendimmarrjes nga ana e tyre;  Dallojnë trupin gjykues për të mitur dhe të rritur;  Njohin sjelljen e mirë dhe të pahijshme në bazë të parimeve dhe rregullave të etikes së gjyqtarëve porotë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Rasim Rasimi

Ramadan Gashi

  • 02 Nëntor