Komunikimi i jashtëm dhe i brendshëm

Komunikimi i jashtëm dhe i brendshëm

Përshkrimi

Komunikimi i jashtëm dhe politikat e standardet e aplikueshme; - Komunikimi i brendshëm: rrjedha e informacionit, hierarkia, puna ekipore dhe shkëmbimi i informacionit, konfidencialiteti i të dhënave dhe informatave, dhe sjellja dhe etika profesionale; - Delegimi i detyrave, monitorimit dhe mbikëqyrjes; - Planifikimi, vendosja e prioriteteve dhe caktimi i detyrave; - Raportimi

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Dallojnë komunikimin e jashtëm dhe të brendshëm;  Njohin stilet e komunikimit;  Kuptojnë drejtë planifikimin dhe caktimin e prioriteteve

Vendi i mbajtjes

Prishtinë