• 01Nëntor

   Mjetet juridike në procedurë penale

  • 06Nëntor

   Përmbarimi i vendimeve gjyqësore në çështjet familjare dhe kontestet e punës

  • 08Nëntor

   Barazia gjinore në çështjet familjare-pasuria e përbashkët e bashkëshortëve GIZ

  • 02Nëntor

   Kodi i Etikes Regjioni i Prishtinës

  • 07Nëntor

   Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore

  • 09Nëntor

   Kodi i Etikes Regjioni – Gjilan, Ferizaj

  • 05Nëntor

   Kodi i Etikes Regjioni - Pejë, Prizren, Gjakovë

  • 07-08Nëntor

   Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën Kundër Korrupsioni – Sesioni III

  • 12Nëntor

   Fuqizimi i përkujdesjes alternative i sistemit të strehimit familjar për t’iu përgjigjur nevojave të fëmijëve pa kujdesje prindërore UNICEF Regjioni Prishtine, Ferizaj, Gjilan, Mitrovice

Apliko për trajnime