• 05Tetor

   Menaxhimi i rrjedhës së rasteve

   - Rregulloret, rregullat dhe praktikat ligjore të aplikueshme; - Specifikat në menaxhimin e rrjedhës...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: Kuptojnë konceptin...
  • 26-28Tetor

   Shkëmbim i përvojave te Kosovës dhe Shqipërisë në zbatimin gjyqësor të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe garancionet ligjore për mbrojtjen kundër diskriminimit

   Ngjarje rajonale ne funksion te shkëmbimin te përvojave ne mes te institucioneve te drejtësisë se Kosovës...

  • 11Tetor

   Trajnim Fillestar i bazuar në Lëndë” Elaborim të Doracakut për Trajnim të bazuar në lëndë

  • 19Tetor

   Menaxhimi i stresit dhe kohës

   - Rregullat e aplikueshme në lidhje me orarin e punës dhe vijueshmërinë; - Përmirësimi i menaxhimit...

   • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: Njohin praktikat dhe...
Apliko për trajnime