• 02-03Maj

   Trajnimi i trajnuesve " Trajnim i bazuar në lënd

  • 15Maj

   Komunikimi dhe qasja ndal palës

   Komunikimi dhe qasja ndal palës

   • Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas në komunijkimin dhe qasjen...
  • 29Maj

   Njoftim i shkurtër për sistemin e gjyqësorit në Kosovë – gjeneral

  • 03Maj

   Tryeze Barazia Gjinore ne procedure Gjyqësore

  • 17-18Maj

   Trajnimi për trajnerë në fushën e lirisë së shprehjes dhe medias

  • 30Maj

   Komunikimi në gjykata dhe prokurori

  • 14-15Maj

   Punëtori rajonale për statistikat e së drejtës penale lidhur me krimin kibernetik dhe provat elektronike

  • 23Maj

   Menaxhimi i lëndëve të përfituesve të ndihmës juridike falas deri në realizim

   • Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencionit për Ndihmë Juridike Falas në menaxhimin e lëndëve
Apliko për trajnime